21 Eylül 2023
Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)2,300.00
Takip eden her saat için1,300.00
Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)4,800.00
Takip eden her saat için2,500.00
Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)4,800.00
Takip eden her saat için2,300.00
Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde3,600.00
a) Kira sözleşmesi ve benzeri hazırlanması4,400.00
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ye benzeri belgelerin hazırlanması19,000.00
c) Şirket ana sözleşmesi, şirket devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler hazırlanması11,400.00
Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için3,800.00
a)Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için6,300.00
b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için1,300.00
Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ye imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için31,900.00
Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için12,900.00
Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde (Duruşmasız)63,300.00
Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde (Duruşmalı)109,400.00
6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla3,200.00
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret (Yapı Kooperatiflerinde)10,500.00
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret (Anonim Şirketlerde)15,800.00
Kamu Kurum ye Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti15,800.00
Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranin geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için (Duruşmasız)4,700.00
Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranin geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için (Duruşmalı)5,900.00
Ortaklığın giderilmesi için iflas memurluğunda yapılacak işlerin takibi için7,600.00
Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için17,400.00
Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için (Duruşmasız)10,500.00
Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için (Duruşmalı)20,900.00
Tüketici mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için8,700.00
İcra Dairelerinde yapılan takipler için3,600.00
İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için4,200.00
İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için6,800.00
Tahliyeye ilişkin icra takipleri için7,400.00
İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için5,600.00
Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için5,300.00
Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için10,700.00
Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için8,000.00
Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için17,900.00
Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için9,000.00
Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için25,500.00
Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için29,800.00
Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için17,000.00
Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için29,800.00
Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için,11,700.00
İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar (Duruşmasız)10,500.00
İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar (Duruşmalı)20,900.00
Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerde ilk derecede görülen davalar için16,500.00
Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerde istinaf yolu ile görülen bir duruşması olan davalar için10,200.00
Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerde istinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması olan davalar veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için20,400.00
Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları duruşmasız ise17,100.00
Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları duruşmalı ise32,000.00
Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için32,000.00
Danıştay’da ilk derecede görülen davalar duruşmasız ise17,100.00
Danıştay’da ilk derecede görülen davalar duruşmalı ise34,200.00
Yargıtay, Danıştay ye Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için17,100.00
Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için19,800.00
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler Yüce Divan sıfatı ile bakılan dava ise67,700.00
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler Bireysel başvuru duruşmalı ise18,800.00
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler Bireysel başvuru duruşmasız ise37,600.00
Anayasa Mahkemesinde görülen diğer dava ve işler38,800.00

Bu siteyi oluşturmaya neden lüzum gördük?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu md 168 uyarınca AAÜT, her yılın Ekim ayı sonuna kadar Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı tarifeyi bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte TBB’ye geri gönderir. Geri gönderilen bu tarife, TBB Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç TBB tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Yaşanan ekonomik gelişmeler dolayısıyla müvekkil vekalet ücreti belirlenirken, güncel halinin dikkate alınması arzumuz bulunmaktadır. Bu site, güncel koşullara göre avukatlık ücretinin belirlenebilmesi için güncellenecektir.